Vestland Seilkrets

Kandidater til NSFs styre og tingvalgte komiteer

Til Seilforeninger og Utvalg i Hordaland Seilkrets

Se info fra NSF i forbindelse med valg av styre og kontrollkomite mm.

Styret i HSK ønsker at Hordaland blir representert i styret og andre organer innen NSF og ønsker å samordne eventuelle kandidater. Vi ber derfor om at dere sender forslag til kandidater til styret i HSK, slik at vi kan sende en samlet «Valgliste»

HSK er den mest veldrevne seilkretsen i NSF, og vi trenger gode kandidater slik at vi får større gjennomslagskraft. Svarfrist 1. oktober til HSK, for samordning innen fristen 15. oktober

 

Lykke til

Styret i HSK

Harald Thomsen

Seilforeninger
Seilkretser

Oslo,  20.  august  2018 

 

SEILTINGET  2019-VALG

Forslag på tillitsvalgte fra Seilforeninger og kretser.

I henhold  til  NSFs  lov  skal  Seiltinget  2019  velge  følgende  tillitsvalgte:

A.  Styre  -  for  en  periode  av  4  år  -  bestående av:

President
1. Visepresident
2.  Visepresident
4  styremedlemmer
2  varamedlemmer  -  velges  for  2  år

B. Kontrollkomité  -  for  en  periode  av  2  år  -  med  leder.  2  medlemmer og  2  varamedlemmer

C. Lovkomité  -  for  en  periode  av  2  år  -  med  leder,  2  medlemmer og  1  varamedlem

I  tillegg  skal  det  velges  ny  Valgkomité,  etter  innstilling  fra  det  sittende  styre.

På denne linken finnder du brev fra Valgkomiteen i NSF med informasjon om hvordan dere fremmer forslag på kandidater og oversikt over hvem som er på valg med mere.
Fristen for forslag er mandag 15.oktober 2018. 

Kontaktinformasjon finnes også på denne linken.

Du laster ned brevet fra valkomiteen på denne linken.

Hilsen
Valgkomiteen i Norges Seilforbund