Vestland Seilkrets

Rapport fra klubbkonferansen

«HSK er unik, der fungerer alt, så NSF har ingen hensikt med å avvikle denne kretsen og kretser som fungerer» var president Jørgen Stang Heffermehls ord etter Ledermøte.

Det hele startet med at Tom Bratli redegjorde for NSF-styrets anbefaling om avvikling av seilkretsene. Dette resulterte i en livlig debatt, der HSK var krystall klar i sitt standpunkt. Vi fikk god støtte fra andre seilkretser som Oslo og Akeshus, Vestfold Seilkrets m fl, og det ble orientert om at 80% av seilerne tilhører en Krets som fungerer. KNS argumenterte mot å beholde krestene, men disse lever i «boble» for seg selv.


Klubbkonferansen er ikke en arena hvor vedtak fattes, det er kun Seiltinget som kan gjøre, tidligst våren 2019. HSK er av den oppfatning etter møte og debatten at styret i NSF har langt viktigere oppgaver å konsentrere seg om. Å starte en prosess om den formelle organisasjonsstruktur vil få store konsekvenser for kretsene som fungerer.

Styret i HSK vil fortsatt holde en robust hånd på roret i denne saken, og det er svært positivt at vi har flere med oss i båten.

 

Økonomiske utfordringer- NSF ba om tillitt!
Et ydmykt NSF-styre fikk fornyet tillitt, etter full gjennomgang av regnskap og årsaksforhold.
Presidenten orenterte om den svært så vankelige økonmiske situasjon som ble avdekket så sent som høsten 2017, og som resulterte i et fremlagt regnskapsresultat på  -3,77 mill kr. Delegatene på ledermøte reiste svært mange kritiske spørmål, som ble besvart på en åpen og informativ måte. Mange administrative og organisatoriske endringer er gjort, rutiner gjennomgått og alle «steiner» er snudd og vendt. Ledermøte forlange bedre kommunikasjon og transparens rundt økonomi og kvartalsvise rapporter som sendes foreninger og kretser.

Ledermøte gav styret fornyet tillitt, da dette er det beste alternativ. La dem rydde opp selv, der er ingen som ønsker å ta i dette nå!

HSK vil oppfordre medlemmene til å følge protokoller og referater fra styremøter i NSF.

 

Dette er en kort oppsummering fra ledermøte.

Klubbkonferansen som helhet  fungerer veldig bra, gode emner og aktuelle temaer, og en flott arena å møte andre klubber, kretser og gode seilervenner.

 

Harald Thomsen

Leder, Hordaland Seilkrets