Vestland Seilkrets

Kretsting 2018

HSK Krets-ting ble avholdt onsdag 7. februar kl 19:00 i Bergens Seilforening.

Se sakspapir og signert referat lenger nede på siden.

I henhold til vedtektene innkalles alle seiforeninger i HSK til seilkretsting

onsdag 7. februar 2018 kl 19:00 i Bergens Seilforening sine lokaler.

 

Etter årsmøtet vil det bli orientering om plastrydding ved adm. leder av Bergen og Omland Friluftsråd, Åge Landro. Han forteller om hvordan vi bedre kan ta vare på kysten og strandsonen i vår region, samt orientere om strandrydding for å fjerne plastavfall og hvordan seilforeningene kan organisere slikt ryddearbeid. 

 

Foreløpig lovpålagt sakliste:

 1. Godkjenne innkalling og sakslisten

 2. Velge dirigent, sekretær samt 2 personer til å undertegne protokollen

 3. Godkjenne de fremmøtte representanter

 4. Behandle årsmelding for 2017

 5. Behandle kretsens regnskap for 2017 i revidert stand

 6. Behandle innkomne forslag

 7. Behandle kretsens organisasjon

 8. Behandle styrets årsplan for 2018

9.Vedta budsjett for HSK 2018

10. Fastsette kontingent for HSK 2018

11. Valg av styret

12. Valg av representanter til kretsledermøtet i 2018

13. Valg av valgkomité

  1. Bestemme sted for neste ting.

 

Saker som ønskes tatt opp på seilkretstinget må være styret i hende som e-post,

senest 18. januar 2018. E-postadresse: leder@hordaland-seilkrets.no

Saksdokumentene vil være tilgjengelig på HSK hjemmeside senest 31.01.18.

Årsrapporter fra foreninger og utvalg må være innsendt senest 8.01.18 (purringer er sendt flere ganger)

 

På HSK Seilkretstinget møter med stemmerett: 

• Kretsstyret

• Representanter fra lag/foreninger etter følgende skala:

For medlemstall til og med 50               1 representant

For medlemstall fra 51 til og med 100   2 representanter

For medlemstall over 100                     3 representanter

som er det høyeste antall representanter et lag/forening kan møte med.

 

På HSK Seilkretstinget møter uten stemmerett, men tale og forslagsrett:

  • Inviterte gjester og representanter, samt leder for styreoppnevnte komitéer og utvalg

 

Vel møtt

Styret HSK

Årsmelding for 2017 Årsmelding for 2017
Signert protokoll Signert protokoll
Korrigert årsmelding for 2017 Korrigert årsmelding for 2017 Korrigert årsmelding etter årsmøtet 7. februar.