Vestland Seilkrets

Referat fra Årsmøte

Referat fra årsmøtet 2010

Leder Per Højgaard Nielsen ønsket de fremmøtte velkommen til seilkretstinget.

Sak 1.
Godkjenne innkalling og saksliste
Innkalling og sakliste godkjent

Sak 2.
Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokollen
Per Højgaard Nielsen valg til dirigent
Rolf Hermansen valgt til referent
Trond Wickmann og Ingmar Westervik ble valgt til å underskrive protokollen

Sak 3.
Godkjenne de fremmøtte representanter
Alle fremmøtte representanter godkjent

Sak 4.
Godkjenne årsmelding
Noen faktafeil i årsberetningen ble avdekket. Disse rettes opp, og korrigert årsberetning vedlegges referater.

Årsberetningen godkjent

Sak 5.
Godkjenne regnskap
Enkelte poster ble utdypet. Revisorenes beretning ble opplest. Revisorene anbefaler regnskapet godkjent, med fraskriving av ansvar for styret.

Regnskapet godkjent.
Signerte beretning fra revisorene vedlegges referatet.

Sak 6. Innkommne forslag

a)
Forslag til endring av Hordacupregler for 2010
Forslaget ble gjennomgått og kommentert.
Vedtak:
I og med at Hordacup allerede er i gang, tar Seilkretstinget forslag til endring av Hordacupregler for 2010 til etteretning.

Seilkretstinget anmoder Tur- og havseilerutvalget å foreta en totalvurdering av Hordacupreglene med bakgrunn i deltakelsen i cuppen og de endring som har skjedd i forhold til mittukeseilasene, båtstørrelser, klasseinndeling m.v. Kretstinget ber om at en eventuell endring av reglene kommer opp før neste seilsesong.

Kretstinget gir styret fulmakt til å fatte beslutning i eventuelle regelendringer for 2011.

b)
KM-regler for Tur- og havseilere 2010
Forslaget ble godkjent med følgende endring av pkt 6. Banetype og antall seilaser:

«Det skal avvikles minst 2 seilaser på pølse- eller trekantbane for gyldig mesterskap. Banens lengde skal være tilrettelagt for tur- og havseilere. For å unngå for tette situasjoner kan det brukes offset-merke ved kryssmerke og gate som lensemerke.»

Sak 7.
Budsjett 2010 for Hordaland Seilkrets
På inntektsiden ble det gjort følgende endringer:
Kontigentposten endes til kr 40 000,- og tilskuddposten endres til kr 30 000,-

Utgiftspostene står uendret.

Budsjettet godkjent.

Sak 8. Fastsette kontingent for 2010
Kontingenten står uendret, med kr 12,- pr medlem i de aktuelle foreninger.

Sak 9. Valg
Valgkomiteens leder, Jan Hjellestad orienterte om komiteens arbeid. Komiteen har fått på plass nødvendige styrerepresentanter og nestleder, men mangler forslag til leder.

Kretstinget drøftet denne situasjonen, og det ble framsatt benkeforslag på Rolf Hermansen. Etter noe betenkningstid, og med forbehold om at Seilkretstinget var innforstått med en mer aktiv idrettspolitisk rolle for Hordaland Seilkret, påtok Rolf Hermansen ser å stille som kandidat til ledervervet.

Følgende ble valgt:

Leder: Rolf Hermansen RAN Seilforening

Nestleder: Harald Matland Nordhordland Seilforening

Styremedlemmer:
Stein-Olav Drange, Milde Båtlag
Frode Nygaard Knutsen, Åsane Seilforening
Roger Larsen, Austevoll Seilforening
Lars Grøteide, Njord Tysnes
Morten Lystrup, Askøy Seilforening
Roy Nilsen, Stord Seilforening
Jan-Eirik Bergersen, Bergens Seilforening
Paul O. Mehammer, Os Seilforening
Peter Elvingdahl, RAN Seilforening

Revisorer:
Alf Grytdal, Hjellestad Seilforening
Odd Korsnes, Åsane Seilforening

Valgkomite:
Peter Hansen (leder), Askøy Seilforening
Atle Marøen, Milde Båtlag
Per Højgaard Nielsen, Bergens Seilforening

Sak 10.
Sted for neste Seilkretsting og oppnevne representanter tilr ting og utvalg

Neste Seilkretsting skal avholdes i Bergen
Styret i Kretsen får fulmakt til å oppnevne representater til ting og utvalg

Avslutning
Avtroppende leder Per Højgaard Nielsen takket for seg og ønsket det nye styert lykke til med arbeidet videre. Rolf Hermansen takket for tilliten og takket Per Højgaard Nielsen og resten av styret som går ut for sin innsats.


Rolf Hermansen
referent

Trond Wickman (s) Ingmar Westervik (s)