Vestland Seilkrets

Frå Hordaland Seilkrets til Vestland Seilkrets

På seglkretstinget i 2019 vart det samrøystes vedteke at frå 1. januar 2020 skiftar Hordaland Seilkrets namn til Vestland Seilkrets. Dette får følgjer for nettsida som i desse dagar har fått ei oppfrisking. Ny adresse er www.vestlandseilkrets.no

 

      Vidare vil seglkretsen sin facebook-aktivitet føregå på sida Vestland Seilkrets - https://www.facebook.com/vestlandseilkrets
      Me ber difor alle seglarar om å lika/følga og ikkje minst dela dette slik at me får ein effektiv kanal for informasjonsarbeidet til kretsen.

      Spre ordet!