Vestland Seilkrets

Innkalling

Innkalling til seilkretsting mandag 24. januar 2011 kl 19:00
i Idrettens hus, Kniksens plass 3.

Foreløpig sakliste:

1. Godkjenne de frammøtte representantene
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent og sekretær, samt 2 delegater til å undertegne protokollen
4. Behandle årsmelding
5. Behandle seilkretsens regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsette kontingent for 2011
8. Vedta budsjett for 2011
9. Velge:
a) Leder og nestleder
b) Styremedlemmer
c) Revisorer
d) Representanter til ting og utvalg
e) Valgkomite

Representasjon på seilkretstinget
På seilkretstinget møter med stemmerett:
a) Styret i HSK
b) Representanter for foreninger etter følgende skala:
Medlemstall til og med 50 = 1 representant
Medlemstall fra 51 - 100 = 2 representanter
Medlemstall over 300 = 3 representanter

Følgende kan møte uten stemmerett:
a) Ledere eller nestleder av faglige utvalg (Shetland Race)
b) Valgkomiteens medlemmer
c) Revisorer

Forslag til behandling på seilkretstinget
Forslag som ønskes behandlet på seilkretstinget må være styret i hende senest 10. januar 2011.
Forslag sendes leder på e-post

Endelig sakliste sammen med årsmelding, regnskap, forsag til budsjett, innkomne forslag m.v. vil bli sendt ut på e-post i løpet av uke 3.


For Styrer i HSK

Rolf Hermansen
leder