Vestland Seilkrets

Seiltinget 2011

Seiltinget i 2011 ble gjennomført med gode debat ter og vedtak i store trekk som
ventet. I år ble seiltinget avholdt på ”Color Fantacy”, på strekningen Oslo-Kiel -Oslo.

Norges Seilforbund avholder seilting annet hvert år. Selv om det tildels var tøffe debatter, samlet tinget seg i konstruktive vedtak i en avslappet atmosfære.

Kun i en sak delte tinget seg på midten, nemmelig om Stor NM skal fortsette i nuværende form. Florø
Seilforening hadde fremmet forslag om Stor NM hvert annet år, slik at også mindre foreninger kunne
arrangere NM i jolleklassene i mellomårene. Her ble det 41 mot og 42 for at Stor NM skal fortsetter
hvert år. Hadde Hordelandsbenken stemt samlet, ville Florø sitt forslag fått flertall.

Den vanskeligste saken var som ventet lisenssaken. I høringsrunden hadde HSK uttalt at utgiftene til
NSF burde dekkes opp av kontingent, og ikke lisens. Dette var avvist i styret sin innstilling til tinget. Et nytt forslag var i stedet fremmet, med å knytte lisenspengen til LYS-bevisene. Dette representerte i alle fall en forenkling av betalingsmåten.

Gjennom innlegg fra LYS-komiteen kom det helt tydelig fram at dette regnet klasseklubben LYS som et urettferdig ”overgrep” mot en klubb, og form for straff mot breddeseilingen. Bunnefjorden- og Askøy Seilforening fremmet forslag om at egenandelen i budsjettet, på kr 1,6 mill. skulle dekkes inn gjennom økt medlemsavgift - det vil si å øke kontingenten for alle medlemmer med ca kr 60/-. Holdningen i dette forslaget var at da ble utgiftene fordelt likt på alle, og ikke særskilt rettet mot de aktive seilerne. Flesteparten av Hordelandsbenken stemte for dette sammen med Rogaland, Bunnefjorden og noen få andre. Forslaget falt, og deretter samlet tinget seg om alternativ A, med en økning av kontingenten på kr 25/-, en engangslisens på kr 300- og åreslisens - uansett båt tørrelse på kr 550/-.

Så får en se hva dette vil ha for innvirkning på NSF sitt ønske om å fange opp det store antall av seilere som i dag ikke er medlem av lokale seilforeninger og NSF - gjennom prosjekter ”Seilerglede for alle”.

Et samlet seilting vedtok styrets forslag til budsjett for de neste tre årene. Inneværende år regner en
med 14,3 millioner kroner i inntekter, dette øker til 16,1 neste år, og budsjetteres til 15,8 i 2013.

Valgkomiteens forslag, ble vedtatt med et par unntak som ble fremmet gjennom benkeforslag.

Resultatet ble slik:
Peter L. Larsen President Ålesund Seilforening, valgt ved akklamasjon.

Astrid Holden 1. visepresident Arendal Seilforening, valgt i kampvotering

Arild Holt 2. visepresident Oslo Seilforening, valgt ved akklamasjon

Øvrige styremedlemmer ble valg med skriftlig avstemming:
Ove Lind Bergens Seilforening (Valg med flest stemmer)
Hanne Marie Westby Jørstad Engelsviken Seilforening
Anders Myhre KNS
Maren Magda Krogstad Trondheim Seilforening
Morten Knudsen Moss Seilforening
Odd Ørnulf Stray Mandal Seilforening

Mvh