Vestland Seilkrets

Vårbløyta 2013

Lørdag 27. april 2013
Stevnet varer fra kl 09:00 – til premieutdeling er ferdig.
Organiserende myndighet: Askøy Seilforening
Askøy Seilsportssenter, Askøy

1 REGLER

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016 – (se definisjon for regel)

Nasjonale og Skandinaviske nasjonale forskrifter vil gjelde.

Seilasen vil bli underlagt:
 Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser
 ORC’s sikkerhetskategori 6.
 Reglene i NOR-Rating.
 Reklameregler slik de er definert i ISAF Regulation 20
 NSF reklameregler
 NSF’s bestemmelser om lisens.

Dersom det er motstrid mellom regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser, skal seilingsbestemmelsene ha presedens.

En fullstendig opplisting om hvilke regler som er forandret vil bli fremlagt i Seilingsbestemmelsene.


2 REKLAME

Startende båter kan bli bedt om å vise arrangørreklame.

Båter med reklame på båten skal vise reklamelisens.


3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

Regattaen er åpen for alle båter med gyldig NOR-rating bevis. (RRS 78)

Påmelding i regattaen foregår på Seilmagasinets påmeldingssystem:
http://seilmagasinet.no/regatta?regatta=1309

Siste frist for påmelding er fredag 26. april kl 21:00.

Påmelding er NOK 250,-. Etteranmeldelser aksepteres ikke.
Askøy Seilforening yter påmeldingsservice dersom det er seilere som har spørsmål i forbindelse med påmelding.
Ring Chris Skogen 995 64 639, så hjelper vi deg med det som skal til for at du skal kunne starte. Denne servicen gjelder helt frem til fredagen klokken 21:00.


4 KLASSER

Det seiles i følgende klasser:
1. NOR-rating til og med 0,930
2. NOR-rating fra og med 0,931– til og med 1,000
3. NOR-rating fra og med 1,001 og over
4. eXpress egen klasse dersom det er påmeldt 5 eller flere eXpress’er.

Klasser og starter kan slåes sammen.

Endelig klasseinndeling og start blir offentliggjort i Seilingsbestemmelsene og startlistene.


5 EGENERKLÆRING

Beslutningen om å seile er ene og alene båtens egen ref RRS 4.


6 UTSTYRSINSPEKSJON

Det vil kunne gjennomføres og/eller planlegges måle og utstyrskontroll når som helst mellom klokken 08:00 og innen protestfristens utløp.


7 SEILINGSBESTEMMELSER

Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelige senest 72 timer før start på Seilmagasinets påmeldingssider og på Askøy Seilforenings hjemmesider.

I skriftlig form vil seilingsbestemmelsene og startlister være tilgjengelige i Askøy Seilforening løpsdagen fra klokken 09:30 konkurransedagen og i startbåten inntil 30 minutter før start.


8 TIDSPROGRAM

Det er ikke nødvendig med registrering før start. Påmeldte båter kan stille i startområdet.

Det skal gjennomføres inntil 3 seilas pr klasse.

Planlagt varselsignal første klasse kl 10:55, med start klokken 11:00


9 MÅLING

Hver båt skal ha og kunne fremvise gyldig NOR-rating målebrev. Arrangøren vil laste ned fra NOR-ratings database de siste aktuelle respittdata Fredag 26. april kl 21:00. Dersom påmeldte båter på det tidspunkt ikke har gyldig måltall / målebrev blir de nektet start og vil ikke få refundert startkontingenten.

Dersom en båt starter og bryter målereglene i NOR-rating reglene kan en båt og/eller regattakomiteen protestere på båten.


10 STEVNETS BELIGGENHET

Regattaen vil foregå i området Hauglandsosen og Hjeltefjorden


12 LØPENE

Det seiles kryss/lensebane (pølsebane) på bøyer som rundingsmerker. Løpene vil bli vedlagt seilingsbestemmelsene.


13 RESULTBEREGNING / POENGBEREGNING

Regattaen scores etter NOR-rating - tid på tid.

Lavpoengssystemet i Appendix A vil gjelde


14 RADIOKOMUNIKASJON

Unntatt i en nødsituasjon skal en båt verken sende radiomeldinger mens den kappseiler eller motta radiomeldinger som ikke er tilgjengelige for alle båtene. Denne restriksjonen gjelder også mobiltelefoner.


15 PREMIER

En tredjedel av de påmeldte i hver klasse blir premiert.

Premieutdelingen blir i Askøy Seilforening umiddelbart etter regattaen er ferdig og evnt protester er behandlet.
Det serveres betasuppe i seilforeningen.


16 ANSVARSFRASKRIVELSE

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se RRS 4.

Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

Ved å starte aksepterer båten, dens skipper og mannskap ovenstående.


17 FORSIKRING

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Ved å starte erklærer båten å ha gyldig tredjemannsforsikring .


18 HAVNEPLASS FOR REGATTAEN

Deltagere som ønsker å flytte båten sin til Askøy dagen før regattaen
Get Adobe Reader  Kunngjøring i utskriftsbart format Read file