Vestland Seilkrets

KM-reglar for eintype revidert 2013

Hordaland Seilkrets målsetting er at det vert arrangert kretsmesterskap for eintypeklassar (KM) kvart år med eit godt sportsleg nivå. 

Reglane er sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets sitt eintypeutvalg 27/11-2012 og Hordaland Seilkrets sitt årsmøte 30. januar 2013.

1. Deltagere, arrangør
a) Kretsmesterskap (KM) arrangeres for Entypeklasser som har deltatt aktivt i arbeidet til Hordaland Seilkrets sitt entypeutvalg i inneværende år.
b) Den i påmeldingen oppførte rormann må være medlem av forening/lag tilsluttet Hordaland Seilkrets, og skal ha ansvaret om bord som eier eller dennes representant.
c) I prinsippet skal samme mannskap seile båten i alle seilasene. Protestkomiteen kan, under henvisning til seilreglementets regel 57, Skandinavisk Seilforbunds tillegg, etter skriftlig søknad på forhånd, godkjenne bytte av mannskap av den grunn som der angitt, under forutsetning av at slik utskifting ikke gir vedkommende båt en klar fordel sammenlignet med det mannskap som forlater båten.
d) KM arrangeres av forening(er) tilsluttet Hordaland Seilkrets. Arrangementet terminfestes av seilkretsen.
e) Mesterskapet skal arrangeres av kvalifisert regattasjef med stab.

2. Bekjentgjøring, innbydelse
a) KM bekjentgjøres i terminlisten foruten at arrangøren, minst 3 uker før regattaen, sender innbydelse og bestemmelser for regattaen til alle foreninger/lag tilsluttet Hordaland Seilkrets.
b) Invitasjonen legges ut på seilkretsens hjemmeside, på hjemmesiden til arrangerende forening (er) og sendes ut til alle registrerte entypebåter i de aktuelle klasser i kretsen.

3. Bestemmelser for regattaen
a) Det skal seiles etter det internasjonale seilreglementet med Skandinavisk Seilforbunds tillegg, gjeldene klasseregler, NSFs Sikkerhetsbestemmelser kategori 6, disse regler for KM samt regattaens seilingsbestemmelser.
b) Bestemmelsene for regattaen skal i hovedsak være i samsvar med NSF’s norm for Norgesmesterskap.

4. Påmelding
a) Påmelding gjøres på vanlig måte til arrangøren.
b) Liste med mannskapenes navn vedlegges påmeldingen eller leveres skriftlig til arrangøren senest innen frist satt av arrangøren.

5. Klasseinndeling, startrekkefølge
a) Som hovedprinsipp bør hver entypeklasse ha egen start, men arrangøren kan slå sammen flere klasser i samme start.
b) For at en klasse skal få gyldig KM må det starte minst 5 båter.
c) Justering av startrekkefølgen kan foretaes etter påmeldingsfristens utløp.
Opplysning om hvordan teknisk arrangør vil kunngjøre slike justeringer skal medtas i seilingsbestemmelsene for regattaen.

6. Banetype og antall seilaser
a) KM arrangeres over to eller flere dager.
b) Det skal avvikles minst 3 seilaser for gyldig mesterskap.
c) Banens lengde skal være tilrettelagt for de ulike klassene.
d) Løpene kan avkortes, men ikke før et krysslegg og et lenselegg er seilt.

7. Resultat
a) Lavpoengsystemet i Appendix A skal benyttes. For båter som ikke starter, ikke fullfører, m.v. gis følgende poeng:
- DNF, RAF, OCS og DSQ skal gis poeng for en plassering tilsvarende 1 mer enn det antallet båter som kom til startområdet i den aktuelle regattaen.
- DNC og DNS skal gis poeng for en plassering tilsvarende 2 mer enn det antallet båter som kom til startområdet i den aktuelle seilasen. Dette endrer kappseilingsregel A9.
b) Vinneren i en klasse blir Kretsmester i sin klasse.
c) Regattaprotokollen skal inneholde opplysninger om rekkefølgen i enkeltseilasene, samt sammenlagt plassering og poengsum.

8. Protestkomite, protestbehandling
a) Protestkomiteen skal bestå av minst 3 dommere, hvorav minst 1 forbundsdommer. Protestkomiteen bør inneholde dommere fra flere foreninger.
b) Frist for innlevering av protest samt prosedyre for protestbehandling, skal fremgå av seilingsbestemmelsene.

9. Straff
a) Regel 44.1 og 44.2 i kappseiligsreglene, gjelder som "annen straff" for brudd på en regel i kappseilingsreglenes Del 2.

10. Premiering
a) Gull-, sølv- og bronsemedaljer tildeles rormann og mannskaper på de 3 beste båtene i hver enkelt klasse.
b) Dersom det ikke kan avvikles gyldig KM, kan likevel annen premiering foretaes.